PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS BÌNH MINH
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 17 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai14:05:27 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai13:59:24 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_1.aspx
3Khách vãng lai13:57:51 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
4Khách vãng lai13:57:48 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
5Khách vãng lai13:52:25 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6538
6Nguyễn Thu Hương13:48:35 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Doan_doi/nhap_thi_dua_ngay.aspx
7Nguyễn Thu Hương13:48:28 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
8Khách vãng lai13:48:12 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
9Khách vãng lai13:48:10 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
10Khách vãng lai13:48:05 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
11Khách vãng lai13:48:00 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
12Vũ Quốc Việt13:24:59 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
13Khách vãng lai13:24:46 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
14Khách vãng lai13:24:33 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
15Khách vãng lai13:24:23 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
16Khách vãng lai13:24:07 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
17Khách vãng lai13:23:41 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
18Khách vãng lai13:04:12 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_nu.aspx
19Khách vãng lai13:01:08 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
20Đỗ Thị Thuý Quyên12:15:10 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/ho_so/bo_sung_ho_so.aspx
21Khách vãng lai12:14:51 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/login.aspx
22Đỗ Thị Thuý Quyên12:14:46 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/ho_so/bo_sung_ho_so.aspx
23Đỗ Thị Thuý Quyên12:14:43 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/ho_so/form_nhap_bo_me.aspx
24Đỗ Thị Thuý Quyên12:14:36 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/ho_so/Form_nhap_danh_muc_bo_sung.aspx
25Đỗ Thị Thuý Quyên12:13:39 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/ho_so/form_nhap_bo_me.aspx
26Đỗ Thị Thuý Quyên12:13:33 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/ho_so/Form_nhap_danh_muc_bo_sung.aspx
27Đỗ Thị Thuý Quyên12:13:29 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
28Đỗ Thị Thuý Quyên12:13:27 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
29Đỗ Thị Thuý Quyên12:13:02 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_gd.aspx
30Đỗ Thị Thuý Quyên12:12:52 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
31Khách vãng lai12:12:39 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
32Khách vãng lai12:12:34 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
33Khách vãng lai12:12:27 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
34Khách vãng lai12:09:07 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_gv.aspx
35Khách vãng lai12:07:25 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
36Khách vãng lai11:49:59 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
37Khách vãng lai11:19:30 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
38Khách vãng lai11:09:40 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_lop.aspx
39Khách vãng lai11:03:15 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
40Khách vãng lai10:58:20 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%C4%90S-9-01-3
41Khách vãng lai10:58:18 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%C4%90S-7-01-1
42Khách vãng lai10:58:16 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/so_diem_lop/default.aspx
43Khách vãng lai10:58:09 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
44Khách vãng lai10:58:06 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
45Khách vãng lai10:58:01 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
46Khách vãng lai10:57:57 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_hai_mat_k1.aspx
47Khách vãng lai10:57:54 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_xep_loai.aspx
48Khách vãng lai10:57:52 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_truong_xep_loai.aspx
49Khách vãng lai10:57:50 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_truong.aspx
50Khách vãng lai10:57:47 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_nu_xep_loai.aspx
51Khách vãng lai10:57:45 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_nu.aspx
52Khách vãng lai10:57:43 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_lop_xep_loai.aspx
53Khách vãng lai10:57:39 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_lop.aspx
54Khách vãng lai10:57:36 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_khoi_xep_loai.aspx
55Khách vãng lai10:57:33 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_khoi.aspx
56Khách vãng lai10:48:25 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki.aspx
57Khách vãng lai10:44:55 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=383
58Khách vãng lai10:28:18 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
59Khách vãng lai10:17:54 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/xem_tien_do_kt.aspx
60Khách vãng lai10:16:57 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_kt_hoc_ki_k1_xep_loai.aspx
61Khách vãng lai10:16:54 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_kt_hoc_ki_k1.aspx
62Khách vãng lai10:16:52 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_hai_mat_k1_nu.aspx
63Khách vãng lai10:16:49 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_hai_mat_k1.aspx
64Khách vãng lai10:16:46 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_xep_loai.aspx
65Khách vãng lai10:16:42 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_truong_xep_loai.aspx
66Khách vãng lai10:16:38 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_nu_xep_loai.aspx
67Khách vãng lai10:16:35 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_nu.aspx
68Khách vãng lai10:16:33 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_lop_xep_loai.aspx
69Khách vãng lai10:16:30 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_khoi_xep_loai.aspx
70Khách vãng lai10:16:28 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_kt_hoc_ki_k1_xep_loai.aspx
71Khách vãng lai10:16:26 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_truong_nu_xep_loai.aspx
72Khách vãng lai10:16:23 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_lop_nu_xep_loai.aspx
73Khách vãng lai10:16:20 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_khoi.aspx
74Khách vãng lai10:12:41 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx?author=1
75Khách vãng lai10:07:50 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
76Khách vãng lai10:00:10 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11091
77Khách vãng lai09:59:58 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11098
78Khách vãng lai09:54:13 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%25u0110S-9-01-2
79Khách vãng lai09:49:27 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKNV-00600
80Khách vãng lai09:48:36 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
81Phạm Văn Đại09:48:27 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/phan_quyen_tkb.aspx
82Phạm Văn Đại09:47:03 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_gd.aspx
83Khách vãng lai09:46:55 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
84Phạm Văn Đại09:42:55 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Form_kiem_tra_giang_day.aspx
85Phạm Văn Đại09:41:07 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
86Khách vãng lai09:41:02 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
87Khách vãng lai09:40:55 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
88Khách vãng lai09:40:49 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
89Khách vãng lai09:18:54 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_lop_nu_xep_loai.aspx
90Vũ Công Loãn08:48:05 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
91Khách vãng lai08:47:49 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
92Khách vãng lai08:47:44 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
93Khách vãng lai08:47:41 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
94Khách vãng lai08:42:49 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
95Vũ Công Loãn08:40:40 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
96Khách vãng lai08:40:23 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
97Khách vãng lai08:40:22 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
98Vũ Đình Hào08:33:24 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_1_an/nhap_diem.aspx
99Vũ Đình Hào08:33:18 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
100Vũ Đình Hào08:33:16 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
101Vũ Đình Hào08:32:06 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
102Khách vãng lai08:31:33 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
103Khách vãng lai08:31:24 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
104Khách vãng lai08:31:17 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
105Phạm Hồng Tiến08:20:12 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
106Phạm Hồng Tiến08:15:26 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
107Phạm Hồng Tiến08:15:21 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
108Phạm Hồng Tiến08:11:26 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/viet_lich.aspx
109Khách vãng lai08:11:18 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
110Khách vãng lai08:11:14 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
111Khách vãng lai08:11:04 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
112Khách vãng lai08:10:58 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
113Khách vãng lai08:10:56 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
114Khách vãng lai08:10:47 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
115Khách vãng lai08:10:41 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
116Khách vãng lai08:07:17 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
117Khách vãng lai08:07:11 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_lop.aspx
118Khách vãng lai08:07:09 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai.aspx
119Vũ Công Loãn08:01:41 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
120Khách vãng lai08:01:25 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
121Khách vãng lai08:01:20 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
122Khách vãng lai08:01:15 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
123Vũ Thị Phương Thoa07:46:15 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/form_ket_qua_truong_k1_xep_tt.aspx
124Vũ Thị Phương Thoa07:46:12 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/form_ket_qua_lop_k1.aspx
125Vũ Thị Phương Thoa07:46:07 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
126Vũ Thị Phương Thoa07:46:05 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
127Vũ Thị Phương Thoa07:45:41 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/phan_quyen_tkb.aspx
128Khách vãng lai07:39:51 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/form/thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
129Khách vãng lai07:39:19 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_phich_loai_mot_1.aspx
130Khách vãng lai07:38:40 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
131Khách vãng lai07:27:26 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k2_giao_vien.aspx
132Vũ Thị Phương Thoa07:21:21 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
133Khách vãng lai07:21:15 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
134Vũ Thị Phương Thoa07:21:14 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
135Vũ Thị Phương Thoa07:21:10 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
136Vũ Thị Phương Thoa07:21:04 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_1_td/nhap_diem.aspx
137Khách vãng lai07:20:54 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
138Khách vãng lai07:18:14 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
139Khách vãng lai07:17:05 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/xem_tien_do_kt.aspx
140Khách vãng lai07:16:59 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
141Khách vãng lai06:54:48 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_tra_theo_ngay_full_default.aspx
142Khách vãng lai06:51:49 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_phieu_yeu_cau_muon_1.aspx
143Khách vãng lai06:50:17 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/xem_tien_do_kt.aspx
144Khách vãng lai06:49:58 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11093
145Khách vãng lai06:43:10 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_phich_loai_mot_1.aspx
146Khách vãng lai06:40:22 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8731
147Khách vãng lai06:38:15 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1_full.aspx
148Khách vãng lai06:35:51 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua.aspx
149Khách vãng lai06:28:04 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
150Khách vãng lai06:23:06 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
151Khách vãng lai06:22:58 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
152Khách vãng lai06:17:18 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
153Khách vãng lai06:17:17 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/cong_khai/xem_cong_khai.aspx
154Khách vãng lai06:17:15 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Van_ban/xem_van_ban.aspx
155Khách vãng lai06:17:13 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Trang_vang/xem_danh_sach.aspx
156Khách vãng lai06:17:05 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
157Khách vãng lai06:17:01 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai.aspx
158Khách vãng lai06:16:54 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
159Khách vãng lai06:16:54 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/login/form_doi_mat_khau.aspx
160Khách vãng lai06:16:53 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
161Khách vãng lai06:16:49 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Calender.aspx
162Khách vãng lai06:16:49 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
163Khách vãng lai06:16:48 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/video.aspx
164Khách vãng lai06:16:38 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/form_doi_mat_khau.aspx
165Khách vãng lai06:16:36 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
166Khách vãng lai06:16:34 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=390
167Khách vãng lai06:16:33 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
168Khách vãng lai06:16:32 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/login.aspx
169Khách vãng lai06:16:29 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/default_nhan_tin_sms.aspx
170Khách vãng lai06:16:26 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
171Khách vãng lai06:16:23 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
172Khách vãng lai06:08:56 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_khoi_xep_loai.aspx
173Khách vãng lai05:51:58 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
174Hoàng Thu Hằng05:51:26 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/phan_quyen_tkb.aspx
175Khách vãng lai05:50:54 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
176Khách vãng lai05:50:45 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
177Khách vãng lai05:50:35 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
178Khách vãng lai05:43:13 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
179Khách vãng lai05:36:30 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/form/thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1_full.aspx
180Khách vãng lai05:34:02 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKDL-00095
181Khách vãng lai04:52:58 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_nu_xep_loai.aspx
182Khách vãng lai04:51:38 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_truong.aspx
183Khách vãng lai04:40:36 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
184Khách vãng lai04:25:44 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/so_muon_do_dung.aspx
185Khách vãng lai04:17:05 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/form/QLNT/Danh_muc/tinh_chinh_theo_lop.aspx
186Khách vãng lai04:11:36 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_khoi.aspx
187Khách vãng lai04:07:03 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_xep_loai.aspx
188Khách vãng lai04:05:11 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
189Khách vãng lai03:57:23 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_khoi.aspx
190Khách vãng lai03:51:35 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_nu_xep_loai.aspx
191Khách vãng lai03:46:23 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
192Khách vãng lai03:44:52 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/ke_hoach.aspx
193Khách vãng lai03:19:30 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
194Khách vãng lai03:17:39 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
195Khách vãng lai03:16:17 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1_full.aspx
196Khách vãng lai03:15:56 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%C4%90S-6-01-3
197Khách vãng lai02:33:50 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKNV-00600
198Khách vãng lai02:31:38 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Calender.aspx
199Khách vãng lai02:30:18 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_hai_mat_k1_nu.aspx
200Khách vãng lai02:01:21 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/so_muon_do_dung.aspx
201Khách vãng lai01:48:34 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
202Khách vãng lai01:41:01 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
203Khách vãng lai01:15:20 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx?author=1
204Khách vãng lai01:15:13 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx?author=1
205Khách vãng lai00:39:59 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
206Khách vãng lai00:10:48 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11095
17 11 2018