PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS BÌNH MINH
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 20 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai16:29:46 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai16:26:50 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
3Khách vãng lai16:26:22 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
4Khách vãng lai16:20:23 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
5Khách vãng lai16:16:41 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/default.aspx
6Hoàng Thu Hằng16:05:37 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_2_anh/nhap_diem.aspx
7Hoàng Thu Hằng16:05:29 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
8Khách vãng lai16:05:06 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
9Khách vãng lai16:05:04 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
10Khách vãng lai16:04:55 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
11Khách vãng lai15:59:10 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
12Khách vãng lai15:59:06 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
13Khách vãng lai15:45:36 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
14Nguyễn Thị Thuyết15:39:49 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/ho_so/form_nhap_bo_me.aspx
15Nguyễn Thị Thuyết15:39:45 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/ho_so/Form_nhap_danh_muc_bo_sung.aspx
16Nguyễn Thị Thuyết15:39:40 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
17Nguyễn Thị Thuyết15:39:37 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
18Nguyễn Thị Thuyết15:39:32 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
19Hoàng Thu Hằng15:39:23 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Form_kiem_tra_giang_day.aspx
20Khách vãng lai15:39:10 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
21Khách vãng lai15:39:01 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
22Hoàng Thu Hằng15:37:13 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Form_kiem_tra_giang_day.aspx
23Hoàng Thu Hằng15:33:25 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
24Khách vãng lai15:33:10 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
25Khách vãng lai15:33:02 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
26Khách vãng lai15:32:55 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
27Vũ Thị Phương Thoa15:32:05 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/form/QLNT/So_diem_lop/in_so_diem_ca_nhan_full_k_2.aspx
28Vũ Thị Phương Thoa15:23:24 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_2_td/nhap_diem.aspx
29Vũ Thị Phương Thoa15:23:14 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
30Vũ Thị Phương Thoa15:23:07 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
31Nguyễn Thị Thuyết15:06:08 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
32Nguyễn Thị Thuyết15:06:02 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
33Nguyễn Thị Thuyết15:05:59 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
34Khách vãng lai15:05:21 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
35Vũ Thị Phương Thoa14:58:17 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
36Khách vãng lai14:57:17 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
37Phạm Thị Thanh14:57:01 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
38Khách vãng lai14:56:49 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
39Khách vãng lai14:56:26 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
40Phạm Thị Thanh14:55:26 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/xem_tien_do_kt.aspx
41Phạm Thị Thanh14:55:24 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/xem_tien_do_kt.aspx
42Phạm Thị Thanh14:55:20 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
43Vũ Thị Hiền14:54:06 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_2_van/nhap_diem.aspx
44Vũ Thị Hiền14:53:59 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
45Vũ Thị Hiền14:53:50 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
46Vũ Thị Hiền14:53:41 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/phan_quyen_tkb.aspx
47Phạm Thị Thanh14:50:40 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_2_gdcd/nhap_diem.aspx
48Phạm Thị Thanh14:50:33 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_1_gdcd/nhap_diem.aspx
49Khách vãng lai14:48:02 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%C4%90S-9-01-2
50Phạm Thị Thanh14:42:30 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_2_dia/nhap_diem.aspx
51Phạm Thị Thanh14:42:23 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
52Vũ Thị Hiền14:40:51 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
53Vũ Thị Hiền14:40:44 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
54Vũ Thị Hiền14:40:37 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
55Phạm Thị Thanh14:37:40 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
56Vũ Thị Hiền14:37:27 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_1_van/nhap_diem.aspx
57Khách vãng lai14:37:20 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
58Phạm Thị Thanh14:37:05 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/xem_tien_do_kt.aspx
59Phạm Thị Thanh14:37:01 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/xem_tien_do_kt.aspx
60Phạm Thị Thanh14:36:56 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
61Vũ Quốc Việt14:34:35 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua_ngay.aspx
62Vũ Quốc Việt14:34:32 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua.aspx
63Vũ Quốc Việt14:34:10 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
64Khách vãng lai14:34:03 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
65Khách vãng lai14:33:58 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
66Nguyễn Thị Thuyết14:33:29 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
67Nguyễn Thị Thuyết14:32:51 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
68Nguyễn Thị Thuyết14:32:39 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai.aspx
69Nguyễn Thị Thuyết14:32:33 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
70Nguyễn Thị Thuyết14:32:29 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_tt.aspx
71Nguyễn Thị Thuyết14:32:25 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_lop.aspx
72Khách vãng lai14:32:24 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
73Nguyễn Thị Thuyết14:32:23 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_lop.aspx
74Khách vãng lai14:32:22 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
75Nguyễn Thị Thuyết14:32:21 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai.aspx
76Khách vãng lai14:32:21 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
77Khách vãng lai14:32:19 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
78Nguyễn Thị Thuyết14:32:18 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
79Khách vãng lai14:32:07 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
80Nguyễn Thị Thuyết14:32:06 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Form_kiem_tra_giang_day.aspx
81Nguyễn Thị Thuyết14:24:39 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
82Nguyễn Thị Thuyết14:24:26 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai.aspx
83Nguyễn Thị Thuyết14:24:21 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
84Nguyễn Thị Thuyết14:22:27 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/xem_tien_do_kt.aspx
85Nguyễn Thị Thuyết14:22:04 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/xem_tien_do_kt.aspx
86Nguyễn Thị Thuyết14:22:01 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
87Phạm Thị Thanh14:21:04 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
88Phạm Thị Thanh14:20:43 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/phan_quyen_tkb.aspx
89Khách vãng lai14:20:35 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
90Nguyễn Thị Thuyết14:20:29 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_2_cn/nhap_diem.aspx
91Khách vãng lai14:20:28 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
92Nguyễn Thị Thuyết14:18:16 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_2_toan/nhap_diem.aspx
93Nguyễn Thị Thuyết14:18:10 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/form/QLNT/So_diem_lop/in_so_diem_ca_nhan_full_k_2.aspx
94Nguyễn Thị Thuyết14:17:58 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
95Nguyễn Thị Thuyết14:16:23 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
96Nguyễn Thị Thuyết14:16:20 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
97Nguyễn Thị Thuyết14:16:17 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
98Khách vãng lai14:16:02 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
99Khách vãng lai14:15:24 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
100Nguyễn Thị Thuyết14:14:43 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
101Nguyễn Thị Thuyết14:12:56 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua_ngay.aspx
102Nguyễn Thị Thuyết14:12:54 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua.aspx
103Nguyễn Thị Thuyết14:12:41 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
104Nguyễn Thị Thuyết14:12:37 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
105Nguyễn Thị Thuyết14:12:32 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
106Khách vãng lai14:12:17 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
107Khách vãng lai13:51:15 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_admin.aspx
108Khách vãng lai13:49:47 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
109Khách vãng lai13:43:40 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_truong.aspx
110Khách vãng lai13:22:38 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
111Khách vãng lai13:00:51 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_phich_loai_mot_1.aspx
112Khách vãng lai13:00:48 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
113Khách vãng lai13:00:46 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv_doc.aspx
114Khách vãng lai13:00:43 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop_doc.aspx
115Khách vãng lai13:00:38 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv.aspx
116Khách vãng lai13:00:37 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop.aspx
117Khách vãng lai13:00:35 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1.aspx
118Khách vãng lai13:00:33 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1_full.aspx
119Khách vãng lai13:00:09 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
120Khách vãng lai13:00:06 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
121Khách vãng lai13:00:03 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/top_ds_ap_muon_0.aspx
122Khách vãng lai13:00:01 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/top_ds_ap_muon.aspx
123Khách vãng lai12:59:59 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_muon_chua_tra.aspx
124Khách vãng lai12:59:56 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv_doc_tong_hop.aspx
125Khách vãng lai12:59:54 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_tra_theo_ngay.aspx
126Khách vãng lai12:59:49 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay.aspx
127Khách vãng lai12:59:48 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
128Khách vãng lai12:59:44 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
129Khách vãng lai12:59:38 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
130Khách vãng lai12:58:21 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
131Khách vãng lai12:48:20 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10456
132Khách vãng lai12:46:29 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_gd.aspx
133Khách vãng lai12:46:29 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_gd.aspx
134Khách vãng lai11:52:18 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9365
135Vũ Trọng Giang11:34:11 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/xem_tien_do_kt.aspx
136Vũ Trọng Giang11:34:00 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/xem_tien_do_kt.aspx
137Vũ Trọng Giang11:33:22 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
138Vũ Trọng Giang11:32:56 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
139Vũ Trọng Giang11:32:52 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
140Vũ Trọng Giang11:30:41 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_gd.aspx
141Vũ Trọng Giang11:18:46 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
142Khách vãng lai11:18:34 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
143Khách vãng lai11:18:28 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
144Khách vãng lai11:17:41 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
145Khách vãng lai11:17:28 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
146Khách vãng lai11:17:25 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
147Khách vãng lai10:52:37 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-00179
148Khách vãng lai10:34:20 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
149Khách vãng lai09:32:35 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_nu_xep_loai.aspx
150Khách vãng lai09:22:19 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKGD-00106
151Khách vãng lai08:58:47 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_truong_xep_loai.aspx
152Khách vãng lai08:14:19 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
153Khách vãng lai07:36:20 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_kt_hoc_ki_k1_khoi.aspx
154Khách vãng lai06:21:59 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=VSNV-00141
155Khách vãng lai06:19:55 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10458
156Khách vãng lai05:04:19 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_khoi_nu_xep_loai.aspx
157Khách vãng lai03:54:20 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7036
158Khách vãng lai02:52:37 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_khoi_xep_loai.aspx
159Khách vãng lai02:51:22 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/sach_gv_muon_chua_tra.aspx
160Khách vãng lai02:23:25 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKNV-00595
161Khách vãng lai01:16:52 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
162Khách vãng lai01:14:23 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10456
20 1 2019